Massimiliano Catellani: Al progrès al m'è drè roviner a son pèrs cme 'na gAl progrès al m'è drè roviner
a son pèrs cme 'na goccia in t'un pajèr.
A son parént ed la tecnologìa
cme la vritè l'è parénta con la bozìa.
Cuànd chjeter i zugèven ai videozogh
mì sonèva la chitàra con j amìgh dednàns al fogh.
Tutt i gh'an al celuler e 'l computer
mì son a malapén'na bon ed drovèr al scùter.
Cuànd i pèrlen d'arlòj digitel
me dmàndi s'jen normèl
se, invéci, i pèrlen ed televizor al plàzma
a sparìss compàgn a 'n fantàzma.
Cuànd a gh ò in màn un telecmànd
a tutt i sant m'arcmànd
con la sperànsa ed schisèr mìga al tast zbaljè
e combinèr 'na cualca bestialitè.
S'i m'meten atàca a 'n videoregistrador... povr'a mì!
A gh'sèlti fora dòp trì dì!
Zà con la radiozvèlja a vagh in cagon'na
a gh'vol von ch'a me spiega cme la funsjon'na
s'a ghè pu ed dù tast da schisèr
a n'so bel e pu ndo ciapèr.
Cuànd a son atàca la lavapjat
bizòggna ch'a togga l'Aulin sinò a dvénti mat
parché par farla funsjonèr
a m'véna un mèl ed tèsta da s'ciopèr.
A n'stagh mìga al pàs coi témp
par mì la navigasjon in réte lì è 'n mistér
ed réti conòss sol còlla da peschèr.
Vuhs, cidi, divudi
a mì m'pèren sìgli ed partì
tant, sìa d'inovasjon che 'd polìtica
la me conosénsa l'è crìttica.
A n'stagh mìga al pàs coi témp
a son indrè cme la còvva dal gozén
a drov ancòrra i solfanèl al pòst dl'acendén.
A drov i dìd cme calcolador
a cujj ch'a m'védda a gh'véna i zgrizor.
Son 'n òmm vècc stìl
scolti ancòrra i dìssch in vinìl
d'ògni tant 'na cualca cassètta
intànt ch'a m'fagh la bèrba con la lamètta
parché 'l razor l'è tròp modèren
e tajères la bèrba dvénta 'n infèren.
Ogni invensjon l'è 'na secatùra
e 'l futùr al me fa paùra.
Mì son fat acsì, digh la vritè
son von con pòchi bali, ch'a gh'pjèz la semplicitè.


Massimiliano Catellani

Più citazioni Massimiliano Catellani