Massimiliano Catellani: Al progrès al m'è drè roviner a son pèrs cme 'na gAl progrès al m'è drè roviner
a son pèrs cme 'na goccia in t'un pajèr.
A son parént ed la tecnologìa
cme la vritè l'è parénta con la bozìa.
Cuànd chjeter i zugèven ai videozogh
mì sonèva la chitàra con j amìgh dednàns al fogh.
Tutt i gh'an al celuler e 'l computer
mì son a malapén'na bon ed drovèr al scùter.
Cuànd i pèrlen d'arlòj digitel
me dmàndi s'jen normèl
se, invéci, i pèrlen ed televizor al plàzma
a sparìss compàgn a 'n fantàzma.
Cuànd a gh ò in màn un telecmànd
a tutt i sant m'arcmànd
con la sperànsa ed schisèr mìga al tast zbaljè
e combinèr 'na cualca bestialitè.
S'i m'meten atàca a 'n videoregistrador... povr'a mì!
A gh'sèlti fora dòp trì dì!
Zà con la radiozvèlja a vagh in cagon'na
a gh'vol von ch'a me spiega cme la funsjon'na
s'a ghè pu ed dù tast da schisèr
a n'so bel e pu ndo ciapèr.
Cuànd a son atàca la lavapjat
bizòggna ch'a togga l'Aulin sinò a dvénti mat
parché par farla funsjonèr
a m'véna un mèl ed tèsta da s'ciopèr.
A n'stagh mìga al pàs coi témp
par mì la navigasjon in réte lì è 'n mistér
ed réti conòss sol còlla da peschèr.
Vuhs, cidi, divudi
a mì m'pèren sìgli ed partì
tant, sìa d'inovasjon che 'd polìtica
la me conosénsa l'è crìttica.
A n'stagh mìga al pàs coi témp
a son indrè cme la còvva dal gozén
a drov ancòrra i solfanèl al pòst dl'acendén.
A drov i dìd cme calcolador
a cujj ch'a m'védda a gh'véna i zgrizor.
Son 'n òmm vècc stìl
scolti ancòrra i dìssch in vinìl
d'ògni tant 'na cualca cassètta
intànt ch'a m'fagh la bèrba con la lamètta
parché 'l razor l'è tròp modèren
e tajères la bèrba dvénta 'n infèren.
Ogni invensjon l'è 'na secatùra
e 'l futùr al me fa paùra.
Mì son fat acsì, digh la vritè
son von con pòchi bali, ch'a gh'pjèz la semplicitè.


Massimiliano Catellani

Più citazioni Massimiliano Catellani

frasi di Massimiliano Catellani
frasi di Massimiliano Catellani frasi di Massimiliano Catellani